• Kongka balm 25g
  60.00 THB
 • Kongka Balm 50g
  100.00 THB
  120.00 THB  (-17%)
 • Kongka Blue balm formula 2 100g
  80.00 THB
  90.00 THB  (-11%)
 • Kongka Green Herb 100g
  200.00 THB
  220.00 THB  (-9%)
 • Kongka Green Herb 25g
  52.00 THB
  60.00 THB  (-13%)
 • Kongka Green Herb 50g
  100.00 THB
  120.00 THB  (-17%)
 • Kongka Lemongrass balm 120g
  170.00 THB
  200.00 THB  (-15%)
 • Kongka Lemongrass balm 50g
  80.00 THB
  100.00 THB  (-20%)
 • Kongka O-sodtip Balm 100g
  150.00 THB
  180.00 THB  (-17%)
 • Kongka O-sodtip Balm 50g
  80.00 THB
  90.00 THB  (-11%)
 • Kongka Plai Yellow Herb balm 100g
  200.00 THB
  220.00 THB  (-9%)
 • Kongka Plai Yellow Herb balm 25g
  55.00 THB
  60.00 THB  (-8%)
 • Kongka Plai Yellow Herb Balm 50g
  100.00 THB
  120.00 THB  (-17%)